65 ประชาสัมพันธ์-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ]

สอศ.คลอดปฏิทินรับนักเรียนนักศึกษา ปี’63 ช่วงโควิด

 2020-04-30 09:02:05

Responsive image

นาย ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดภาคเรียนขงสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น เพื่อให้การรับ นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำการปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินงานในด้านต่างๆ มีความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่2) ดังนี้ 1. วิธีการรับสมัครนักเรียน ให้สถานศึกษาดำเนินการตามกหนดการและจัดหาวิธีการในการรับสมัครที่เหมาะสม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสถานศึกษาต้องสร้างช่องทางการรับสมัคร และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 2. การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ให้สถานศึกษาคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลีกเลี่ยงการสอบคัดเลือก และใช้หลักเกณฑ์อื่นๆ ในการพิจารณาแทนการสอบคัดเลือก 3.การมอบตัว ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แบ่งจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มามอบตัวให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่สถานศึกษา โดยให้แบ่งเป็นหลายรอบ หลายวันได้ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 4. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งประกาศและดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อตามกำหนดการ ดังนี้ ระดับปรระกาศนีย์บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) นักเรียนโคสตาพิเศษ มอบตัว วันที่ 9-11 มิถุนายน ๒๕๖๓ นักเรียนทั่วไป รับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มอบตัว วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่1 (ปวส.1) กำหนดวัน เวลา การดำเนินการรับนักศึกษาระดับประกาศรียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในการวัดผล ประเมินผลตามหลักสูตร 5. การรายงานแผนและผลการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รายงานผลการมอบตัวนักเรียนโควตาพิเศษ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นักเรียนทั่วไป รายงานผลการรับสมัคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการประกาศผล วันที่ 5 มิถุนายน 2563 รายงานผลการมอบตัว 12 มิถุนายน 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่1 (ปวส.1) ให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินการรับนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนภายในวันถัดไป ทั้งนี้ แนวปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562