ความเป็นมาของการศึกษาระบบทวิภาคี

Speaker 1

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ( The Dual Vocational Training System : DVT System )

โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญกับสถานศึกษา และ ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


พัฒนาการของการจัดอาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี"

ระยะ รายละเอียด
ระยะที่ 1: โครงการโรงเรียน-โรงงาน(Dual System) พ.ศ.2527–2537 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เริ่มดำเนินการทดลองจัด อาชีวศึกษาระบบ “โรงเรียน–โรงงาน” ภายใต้ความช่วยเหลือ ด้านการจัดระบบและรูปแบบการฝึกหัด จากองค์การ GTZ (Deutsche Gesellschaft Fuer Teche Zusammenarbeit) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้เปลี่ยน ชื่อการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน – โรงงาน เป็นการจัดการฝึกงานระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT)
ระยะที่ 2: โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(Dual Vocational System) พ.ศ.2538–2541 เป็น “นโยบาย” ของกรมอาชีวศึกษา และส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอน “ระบบทวิภาคี” โดยการปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๓๘ มีความหลากหลายวิธีการจัดการเรียนการสอน คือ ระบบปกติระบบทวิภาคี ระบบสะสมหน่วยกิต / เทียบโอน และระบบทางไกลสัญลักษณ์“ระบบทวิภาคี” Dual Vocational Training(DVT) สืบเนื่องจากเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย – เยอรมัน จึงมีธงชาติของทั้งสองประเทศ เป็นการแสดงถึงความร่วมมือของ 2 ประเทศ
ระยะที่ 3: การฝึกงานครึ่งหลักสูตร พ.ศ.2542 – 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 254 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 เป็นการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ สามารถนำรายวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ โดยจัด ได้ 2 รูปแบบ - การฝึกงานครึ่งหลักสูตร (ระบบทวิภาคี) มีระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร - การฝึกงาน 1 ภาคเรียน ให้นำรายวิชาหมวดวิชาชีพ จัดฝึกในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย – เยอรมัน สิ้นสุดโครงการ สัญลักษณ์“ระบบทวิภาคี”(Dual Vocational Training) จึงคงใช้อักษรย่อ DVT โดยไม่มีรูปธงชาติของ 2 ประเทศ